zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.btj.com.pl

na podstawie: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest VETUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 589500, zwana dalej: administratorem.

2. Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: info@btj.com.pl

3. Administrator jest również właścicielem i operatorem strony internetowej www.btj.com.pl

II. DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

1. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność na danych, w szczególności ich zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. ZASADY I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kontaktowanie się administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostępnego na stronie formularza kontaktowego oraz korzystanie ze strony www.btj.com.pl wiążą się z koniecznością podania nam Twoich danych osobowych.

2. Korzystanie ze strony www.btj.com.pl jest dobrowolne.

3. Dane są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do skorzystania z naszych usług, skontaktowania się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego czy skorzystania z dostępnych na stronie funkcjonalności, a także podjęcia działań na Twoje żądanie, w tym przesyłania newslettera, jak również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.btj.com.pl i podanie w nim danych osobowych jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

5. Subskrybowanie newslettera i podanie w tym celu danych, wskazanych na stronie www.btj.com.pl jest tożsame z wyrażeniem zgody na jego otrzymywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych.

IV. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania ze strony, w tym kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz korzystania z innych funkcjonalności strony, w tym otrzymywania newslettera, analizowania danych zbieranych automatycznie, wykorzystywania plików cookies na stronie, prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji, a także wywiązywania się przez administratora z obowiązków nałożonych przepisami prawa.

V. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Możliwy zakres przetwarzanych przed administratora danych osobowych to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

VI. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak istnieje podstawa ich przetwarzania:

  1. w razie udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia bądź innych działań, które mają wpływ na zakres zgody;
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

VII. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z RODO

1. W zakresie przetwarzania danych osobowych przez administratora masz prawo do:

  1. żądania dostępu,
  2. żądania sprostowania,
  3. przeniesienia na rzecz innego administratora danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody,
  6. sprzeciwu i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Twojej ocenie przetwarzanie danych narusza przepisy prawa,
  7. bycia zapomnianym, tj. żądania usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile nie narusza to obowiązków spoczywających na administratorze danych osobowych.

2. Twoje dane nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania. Nie dotyczy to danych zbieranych za Twoją zgodą za pośrednictwem plików cookies (patrz: polityka plików cookies).

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych nie udostępnia i nie sprzedaje Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których udostępnienie danych wymagane jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Twoje dane mogą natomiast zostać powierzone podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, np. operatorom IT, firmom kurierskim, operatorom pocztowym, a także Google z uwagi na korzystanie z i którzy zapewniają wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego albo jeśli jest to związane z prawidłowym funkcjonowanie strony (Google).

IX. PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa www.btj.com.pl korzysta z zewnętrznych narzędzi dostarczanych przez serwis Google, w celu analizy ruchu na stronie. Zebrane w ten sposób dane, wśród których nie znajdują się dane osobowe, gromadzone są wyłącznie dla celów statystycznych.

2. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdują się w zakładce: Polityka plików cookies.

X. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zapewnia wysoki stopień ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i dokłada wszelkiej staranności, aby dane pozostały bezpieczne i poufne.

2. Twoje dane osobowe zabezpieczone są m.in. poprzez korzystanie z bezpiecznego serwera poczty elektronicznej, szyfrowane nośniki danych, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, jak również zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.