Umowa o remont jachtu – uwagi praktyczne

24 lutego 2021 | Biuletyn Techniki Jachtowej nr 8, Wodna pasja

Okres zimowy to okazja do wykonania prac remontowych na naszych jachtach. Niektórzy lubią to robić sami. Inni, czy to ze względu na brak czasu, chęci czy po prostu umiejętności wolą zlecić remont odpowiedniej stoczni lub szkutnikowi. Jak powinna wyglądać umowa remontu jachtu?

Przede wszystkim, warto, żeby umowa o remont jachtu była zawarta na piśmie. Każda szanująca się stocznia dysponuje na ogół odpowiednim wzorcem, a jeżeli takiego nie posiada, warto, żeby niezwłocznie go przygotowała.

Umowa powinna określać co najmniej:

 1. dane zamawiającego (właściciela lub armatora remontowanego jachtu),
 2. dane wykonawcy remontu (stoczni),
 3. wskazanie osób odpowiedzialnych za bieżący kontakt pomiędzy stronami, a także ich uprawnień co do przyjmowania poszczególnych prac lub zwiększania umówionego zakresu remontu (a w praktyce często dochodzi do nieporozumień w tym temacie),
 4. szczegółowy zakres prac do wykonania (dobrze jest opisać potencjalne możliwości rozszerzenia remontu oraz sposobu jego zatwierdzenia albo odmowy zamówienia),
 5. wysokość wynagrodzenia za remont jachtu:
  • na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe),
  • z góry określając maksymalną kwotę wynagrodzenia za ustalony zakres remontu (wynagrodzenie ryczałtowe),
 6. terminy płatności wynagrodzenia,
 7. sposób dostarczenia niezbędnych materiałów,
 8. termin rozpoczęcia i zakończenia remontu jachtu (zamawiający może wzmocnić swoją pozycję poprzez zastosowanie kar umownych na wypadek opóźnienia w realizacji),
 9. okres trwania gwarancji udzielanej przez stocznię oraz zasady realizacji uprawnień gwarancyjnych (nawet jeżeli nie ma udzielonej gwarancji, to wykonawca i tak będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu ustawowej rękojmi za ewentualne wady),
 10. sposób rozstrzygania ewentualnych sporów (najlepiej za pośrednictwem mediatora, w myśl zasady, że „najgorsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku”).

Wyraźne określenie wzajemnych praw i obowiązków to kluczowa sprawa dla każdego remontu jachtu. Jeżeli umowy na piśmie nie uda się zawrzeć, to jej treść powinna być potwierdzona przynajmniej za pośrednictwem mejla, faxu lub choćby komunikatora internetowego.

Największe problemy związane z wykonaniem i rozliczeniem remontów jachtów dotyczą właśnie nieporozumień na gruncie zakresu prac, wynagrodzenia i zlecenia prac dodatkowych.

Umowa o remont jachtu powinna być zatem zawsze dobrze przygotowana i doprecyzowana.

Patryk Zbroja
adwokat i żeglarz regatowy;

prowadzi kancelarię ZBROJA Adwokaci, specjalizującą się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego (www.zbrojaadwokaci.pl). Autor bloga „O prawie w stoczni, w porcie i na wodzie” (www.patrykzbroja.pl).