I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej www.btj.com.pl.

2. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.btj.com.pl użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu.

3. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony www.btj.com.pl do przestrzegania postanowień tego regulaminu. Korzystając ze strony użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W przypadku niewyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze strony www.btj.com.pl i natychmiast ją opuścić.

5. Strona www.btj.com.pl zawiera informacje o charakterze ogólnym i nie ma na celu pośredniczenia w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego.

6. Za pośrednictwem strony www.btj.com.pl nie dochodzi do zawarcia umowy.

II. DEFINICJE

1. Strona internetowa – narzędzie o nazwie www.btj.com.pl, służące do świadczenia usług elektronicznych, polegających na prezentowaniu treści w formie materiałów tekstowych, graficznych czy audiowizualnych, dalej: „strona”;

2. Właściciel – podmiot udostępniający stronę , tj. VETUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 589500;

3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony;

4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez właściciela na rzecz użytkownika dostępne na stronie, umożliwiające w szczególności:

 1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi na stronie, w tym w szczególności uzyskiwanie dostępu do materiałów dobranych pod kątem zainteresowań użytkownika,
 2. korzystanie z funkcjonujących w ramach strony mechanizmów informatycznych, w tym z newslettera i formularza kontaktowego.

5. Warunki – zbiór wszystkich postanowień dotyczących strony, tj. polityki prywatności, polityki plików cookies oraz niniejszego regulaminu;

6. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

7. Newsletter – nieodpłatny biuletyn w formacie PDF, subskrybowany przez użytkownika, informujący o najnowszych trendach, urządzeniach, odkryciach oraz imprezach z zakresu szeroko pojętej techniki jachtowej, przesyłany na podany przez użytkownika adres e-mail.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki internetowe, tj. Google, Mozilla Firefox, Internet Explorer, itp.

2. Nie są wymagane żadne szczególne właściwości urządzenia końcowego użytkownika.

3. W ramach strony użytkownik może korzystać w szczególności z następujących usług:

 1. przeglądania i zapoznawania się z zawartością strony udostępnioną w taki sposób, aby użytkownik miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez stronę lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. tablet, smartfon, sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS,
 2. kopiowania, drukowania oraz rozpowszechniania zawartości strony, bez zmian w treści, pod warunkiem wykorzystania zawartości wyłącznie w celach informacyjnych oraz oznaczania kopiowanych treści informacjami na temat praw autorskich,
 3. korzystania z wyszukiwarki;
 4. korzystania z podanych na stronie kont poczty elektronicznej.

4. Na stronie prezentowane są treści informacyjne oraz treści reklamowe, które mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.

5. Usługodawca ma prawo zamieszczania w na stronie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów, które stanowią integralną część strony i prezentowanych na niej treści.

6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie, należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.

7. Zabronione jest korzystanie ze strony:

 1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów, w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności intelektualnej czy prawa własności przemysłowej,
 2. w jakikolwiek sposób niezgodny w prawem, nieuczciwy lub naruszający dobre obyczaje,
 3. w sposób zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu,
 4. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z warunkami,
 5. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, spyware (oprogramowanie szpiegujące), adware (oprogramowanie z reklamami) oraz innych, zakłócających lub uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie strony,
 6. do podawania danych niezgodnych z rzeczywistością i wprowadzających w błąd.

IV. LINKI ZEWNĘTRZNE

1. Odnośniki, które znajdują się na stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione na innych witrynach.

V. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNA

1. Strona internetowa oraz jej treści podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019, poz. 1231, t.j.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2021, poz. 386, t.j.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2021, poz.324, t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020, poz.1913, t.j.).

2. Poprzez korzystanie ze strony użytkownik nie nabywa żadnych praw ani też nie uzyskuje licencji do treści na niej udostępnionych.

VI. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkownika znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, warunkami oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

2. Użytkownik korzysta ze strony na własne ryzyko i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, będące następstwem niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego regulaminu działań Użytkownika.

3. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych usług.

4. Właściciel dołoży należytej staranności, aby korzystanie ze strony odbywało się zgodnie z regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone przepisami prawa.

5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za linki zamieszczone na stronie internetowej szczególnie, jeśli prowadzą do witryn zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.

6. Prezentowane na stronie cenniki, reklamy, opisy produktów i usług nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową lub długookresową niedostępność strony z jakichkolwiek przyczyn oraz nie zapewnia gwarancji dotyczących jakości czy poprawnego działania.

8. Właściciel nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, a w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, które mogą pojawić się na stronie.

VIII. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Właściciel zastrzega sobie – w zakresie w jakim jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami – prawo do dokonywania zmian w regulaminie, w dowolnym momencie jego obowiązywania, zamieszczając aktualną wersję na stronie i informując o zmianie użytkownika poprzez wysłanie wiadomości lub komunikatu.

2. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji, o ile z treści regulaminu nie wynika co innego.

3. Korzystanie ze strony po zmianach jest tożsame z ich akceptacją.

IX. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Spory pomiędzy Stronami dotyczące korzystania ze strony internetowej i związanych z nią usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu.

2. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy stronami, sprawa zostanie rozstrzygnięta przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez użytkownika ze strony jest prawo polskie.