Tematyka artykułów naukowych publikowanych w Biuletynie Techniki Jachtowej obejmuje zagadnienia dotyczące procesów projektowania, produkcji, eksploatacji i konserwacji jachtów a także układów napędowych, nowych technologii, tworzyw sztucznych oraz wszelkiej infrastruktury stosowanej w przemyśle jachtowym ze szczególnym uwzględnieniem następujących bloków tematycznych:

 • Silniki (spalinowe i elektryczne)
 • Układy przeniesienia napędu
 • Systemy pokładowe
 • Energia elektryczna
 • Tworzywa sztuczne
 • Urządzenia transportowe
 • Maszyny i narzędzia do produkcji jachtów
 • Narzędzia wspomagające projektowanie jachtów
 • Informatyczne systemy zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw
 • Wyposażenie hal produkcyjnych
 • Ochrona środowiska

Schemat postępowania. Artykuł naukowy

Wskazówki dla autorów:

 1. Przygotowanie struktury artykułu

Poniżej podane wytyczne struktury artykułu powinny być zastosowane w przypadku publikacji artykułów naukowych, w którym wymaga się by zachować podstawowe elementy takie jak:

 • Tytuł (powinien oddawać treść i cel artykułu, powinien być możliwie zwięzły, zrozumiały i konkretny, nie powinien zawierać skrótów oraz być zgodny z tematyką Biuletynu Techniki Jachtowej)
 • Pełne imię i Nazwisko Autora lub Autorów (wiodący autor będzie odpowiedzialny za autentyczność informacji o wkładzie poszczególnych współautorów.)
 • Afiliacja (Miejsce pracy wraz z adresem dla wszystkich autorów publikacji oraz przynajmniej jeden adres e-mail dla autora korespondencyjnego)
 • Streszczenie (Powinno zawierać od 150 do 300 słów w sposób zwięzły przedstawiając treść artykułu. W streszczeniu należy zawrzeć cel pracy i jak były prowadzone badania lub analizy)
 • Słowa kluczowe (artykuł powinien mieć od 3 do 5 słów kluczowych)
 • Tekst główny (powinien być podzielony na poszczególne rozdziały (numerowane), zawierać między innymi wstęp, metodykę badań, wyniki i ich interpretację i podsumowanie. Rysunki umieszczane w tekście powinny być dobrej jakości (minimum 300 dpi) a Autorzy artykułu deklarują zgodę na ich publikację ze względu na posiadane do nich prawa autorskie CC BY bądź inne)
 • Podziękowania (w sekcji tej możliwe jest umieszczenie informacji o zewnętrznym wkładzie finansowym w prezentowane badania)
 • Literatura (musi zawierać spis literatury umieszczony zgodnie z kolejnością cytowania w tekście artykułu do których odnośniki będą umieszczone w ponumerowanych nawiasach kwadratowych)
 • Literatura

2. Formatowanie artykułu realizowane jest przez wydawnictwo BTJ dlatego autorzy artykułów proszeni są o dostarczenie treści w podstawowym układzie jednokolumnowym wraz z możliwie dobrej jakości zdjęciami.

3. Opłaty – redakcja nie pobiera od autorów artykułów naukowych (recenzowanych) żadnych opłat związanych z publikacją artykułu na łamach kwartalnika Biuletynu Techniki Jachtowej.

4. Zgłoszenie artykułu

Redakcja BTJ przyjmuje do druku oryginalne prace naukowe napisane w języku polskim. Zgłoszenie artykułu odbywa się przez wysłanie gotowego artykułu na adres e-mail redakcji: radakcja@btj.com.pl

Zgłoszony artykuł należy wysłać w formacie word wraz z danymi autora i jego afiliacją (które redakcja na czas recenzji podda animizacji). W razie pytań prosimy o kontakt z redakcją BTJ.

5. Publikacja artykułu

Artykuł zostanie opublikowany na łamach kwartalnika BTJ po pozytywnym przejściu procedury recenzowania (dwie niezależne recenzje) oraz po naniesieniu niezbędnych merytorycznych wskazanych przez recenzentów poprawek. Redakcja zastrzega sobie prawo do formatowania artykułu zgodnie z przyjętą szatą graficzną w porozumieniu z autorem. Publikacja nastąpi po ostatecznej akceptacji autora sformatowanego artykułu.

Proces recenzowania

Proces recenzowania artykułów jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011) oraz z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics).

 • Artykuły zgłoszone przez system są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma i spełnia wymagania określone we „Wskazówkach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury. W przypadku jeżeli artykuł nie spełnia wyżej wymienionych warunków, odpowiednia informacja zostaje przekazana autorowi.
 • Redaktor Naczelny, przy pomocy Redaktorów Tematycznych, dokonuje wyboru dwóch niezależnych Recenzentów spośród autorytetów specjalizujących się w danej tematyce.
 • Wybrani Recenzenci (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/ów publikacji) muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Redakcja dobiera skład osobowy tak, aby Recenzenci nie byli zatrudnieni w jednostkach mających siedzibę w tym samym państwie.
 • Recenzenci korespondencją e-mailową otrzymują artykuł i po wyrażeniu zgody w wyznaczonym przez Redakcję terminie wykonują recenzję (nie dłużej niż 1 miesiąc).
 • Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process”, to znaczy że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
 • Nazwisko Recenzenta może być odtajnione na prośbę Autora, wyłącznie za zgodą Recenzenta.
 • Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji za pośrednictwem poczty e-mail
 • Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem w kwestii dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu. Autorzy powinni odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów w terminie wyznaczonym przez Redakcję (1 tydzień).
 • Recenzent określa jednoznacznie, czy praca wymaga powtórnej recenzji. Jeśli tak, Recenzent ponownie recenzuje artykuł.
 • Redakcja publikuje w czasopiśmie artykuły, które otrzymały dwie pozytywne recenzje. Jeżeli recenzowana praca otrzyma jedną negatywną recenzję wyznaczany jest dodatkowy recenzent. W przypadku dwóch negatywnych recenzji autorzy otrzymują informację o negatywnej ocenie pracy i braku możliwości publikacji w czasopiśmie.
 • Redakcja raz w roku podaje do publicznej wiadomości (zamieszcza w czasopiśmie i na stronie internetowej) listę Recenzentów, z którymi współpracowała.

Recenzenci oceniają następujące punkty, każdy stosownie opisując:

 • Czy praca odpowiada tematyce kwartalnika?
 • Czy tytuł pracy odpowiada jego treści?
 • Czy poruszone w pracy zagadnienia zostały odpowiednio uzasadnione w oparciu o stan światowej wiedzy?
 • Czy cel został jasno określony?
 • Czy prezentowane wyniki są innowacyjne w skali światowej?
 • Czy prezentowane wyniki mają istotne znaczenie dla rozwoju wiedzy i innowacyjności oraz czy otwierają nowe perspektywy w danej dziedzinie?
 • Czy literatura została trafnie i wystarczająco dobrana?
 • Czy ilustracje graficzne są czytelne i zostały trafnie dobrane?
 • Czy streszczenie oddaje treść pracy?
 • Czy artykuł jest przygotowany starannie, poprawnie stylistycznie, zgodnie z wymaganiami redakcji?
 • Czy odpowiednio zostały dobrane słowa kluczowe?
 • Czy występują błędy: formalne, redakcyjne, graficzne lub merytoryczne?
 • Czy poziom pracy jest wystarczający do opublikowania w czasopiśmie?
 • Inne uwagi.
 • Końcowa ocena pracy.

Redakcja ocenia następujące punkty, przed wysłaniem publikacji do recenzji:

 • Czy w przedstawionym artykule liczba autocytowań przekracza preferowaną wartość? (preferowane jest aby było maksymalnie 1 autocytowanie na 10 pozycji literaturowych).
 • Czy w przedstawionym artykule wszystkie pozycje bibliograficzne mają odnośniki w tekście? (czy wszystkie są zacytowane).
 • Czy cytowane w bibliografii odnośniki do stron internetowych są pełne? Czy takie strony istnieją? (czy podano datę dostępu do strony).
 • Czy cytowane pozycje mają kompletny opis bibliograficzny? (muszą być również podane numery DOI – przy tych pozycjach których to dotyczy).
 • Inne uwagi redakcyjne.

Redakcja przed wysłaniem artykułu do recenzji dokonuje animizacji danych autorów oraz może podjąć wstępną decyzję o ułożeniu artykułu w docelowy format.

Prace, które nie odpowiadają tematyce kwartalnika są odrzucane.