Logistyka w ujęciu współczesnym

21 marca 2024 | Biuletyn Techniki Jachtowej nr 18, Technika jachtowa

Chciałbym serdecznie powitać wszystkich czytelników i tym samym otworzyć cykl artykułów o praktycznych aspektach logistyki.

Treści w nich zawarte będą połączeniem opracowanych i sprawdzonych teorii z zakresu logistyki i ich praktycznego zastosowania w działach zarządzania produkcją, transportem wewnętrznym oraz możliwościami technicznymi składowania materiałów i wyrobów gotowych.

W kolejnych artykułach opiszę i porównam możliwości sposobu składowania dla jednostek ładunkowych:

  • które możemy opakować, umieścić w pojemnikach lub kartonach o wymiarach 600 × 400 × 400 mm i wadze do 35 kg.
  • o wymiarach 800 × 600 × 600 mm i wadze do 50  kg,

Cykl zakończę dwoma artykułami o systemach składowania dla jednostek paletowych i tych, które wymykają się wszelkim regułom:

  • jednostkach ładunkowych wielkogabarytowych,
  • jednostkach dłużycowych, które ze względu na swą niską podatność techniczną są wymagające w operacjach transportu i magazynowania.


Postaram się też zainteresować państwa stosunkowo nowymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie wyposażenia dla składowania i magazynowania produktów, w tym systemami automatycznymi. Pomysł opracowania artykułów zrodził się po rozmowie z Tomaszem Gonciarzem, dyrektorem VETUS Polska, i był efektem naszej wcześniejszej współpracy w zakresie projektowania logistycznego. Drugą, może równie ważną, przyczyną, jest potrzeba dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Wspólnie uważamy, że jest to ważny element w budowaniu świadomości przedsiębiorców i tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez adekwatność podejmowanych działań, właściwe i na czas działanie elementów łańcucha logistycznego w zapewnieniu potrzeb i wymagań klientów.

Łańcuch dostaw, a przede wszystkim logistyka wewnętrzna przedsiębiorstwa, przestały być postrzegane przez pryzmat kosztów, ale jako element wnoszący wartość dodaną w procesach logistycznych.

Nie jest to nic odkrywczego, ponieważ o logistyce jako ważnym elemencie myślano już dużo wcześniej. Zaczęto ją postrzegać jako nową możliwość w zakresie oszczędzania środków w ramach logistyki dystrybucji oraz odmiennego niż dotychczas spojrzenia na zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym zarządzanie logistyczne). Poszczególne aspekty zarządzania logistycznego, takie jak logistyka zaopatrzenia, produkcji oraz transportu, zaczęto rozpatrywać całościowo, w przeciwieństwie do dotychczasowego rozpatrywania jako oddzielne dyscypliny.

I tu może trochę historii i podbudowy teoretycznej, które pozwolą na pełny ogląd zagadnień.

Pierwsza publikacja łącząca zarządzanie przedsiębiorstwem i logistykę pt. Zarządzanie, logistyka, problemy firmy została opublikowana przez E. W. Smykay’a w 1961 roku. W tym samym czasie powstaje pierwsze Towarzystwo Logistyczne – CLM (ang. Council of Logistic Management). Po raz pierwszy też poszerzono definicję logistyki o proces planowania, sterowania, nadzoru i kontroli kosztów. Podkreślono rolę i znaczenie informacji towarzyszącej przepływowi materiałów.

Całościowej syntezy definicji logistyki dokonał w 1992 roku P. Bolt. Została ona przeprowadzona w ramach działań Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków, które powołano w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Określił on logistykę jako proces zarządzania logistycznym łańcuchem dostaw przy uwzględnieniu integracji działalności przedsiębiorstw. Była on początkiem budowy globalnych struktur sieci dostaw. Warunkiem koniecznym do stworzenia łańcucha dostaw jest łańcuch magazynowo-transportowy, nazywany też łańcuchem logistycznym.

„Otóż, łańcuch logistyczny to taki łańcuch magazynowo-transportowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych drogami przewozu towarów oraz organizacyjne i finansowe skoordynowanie operacji, procesów zamówień i polityki zapasów wszystkich ogniw tego łańcucha” (Gołembska, 2013).

Niezależnie od definicji logistyki, które można znaleźć w licznych opracowaniach, powinniśmy na nią spojrzeć poprzez:

  • fizyczny przepływ dóbr rzeczowych i związanych z nim informacji,
  • obsługę klientów na odpowiednim poziomie, tj. takim, kiedy wszystkie oczekiwania klienta względem usługi logistycznej zostały spełnione,
  • minimalizację kosztów przepływu.

Przy definiowaniu logistyki powinno się wziąć pod uwagę trzy aspekty:

  • funkcjonalny (marketingowo-organizacyjny),
  • przedmiotowy (inżynierski),
  • ocenowy (określający efektywność działania).

Wszystkie wymienione powyżej elementy nabierają nowego znaczenia i nowej wartości.

Łańcuchy dostaw ulegają skróceniu, powstają nowe modele dystrybucji związane ze zmianą kanałów dystrybucji. Jednocześnie rosną wymagania w zakresie obsługi klienta ze względu na czas: sprawność oraz szybkość obsługi, maksymalnie skrócone czasy dostawy.

Wymusza to w sposób zdecydowany zmianę organizacji logistyki, zwiększenie elastyczności działań i szybkie dopasowanie do zmieniającego się, turbulentnego otoczenia.

Jednocześnie rosną koszty obsługi klienta, w tym przede wszystkim kosztów transportu i czynników produkcji. Nieodzownym staje się umiejętność wyznaczania współczynników, ich kwantyfikacji i oceny naszych działań logistycznych.

Ale nie taki diabeł straszny jak go malują. Postaramy się przedstawić poruszane tematy w sposób rzetelny i przejrzysty. Decyzja i tak na końcu należy do Państwa. 

Zapraszam
Zbigniew Marcjaniak

Logistic & Business Consulting
www.konsultancilogistyczni.pl

mgr inż. Zbigniew Marcjaniak
marcjaniak@konsultancilogistyczni.pl
tel. 603 721 789

Autor jest wysokiej klasy managerem z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie automatyzacji logistyki. Na co dzień zajmuje się audytem i działaniami projektowymi w zakresie technologii i transportu wewnątrzmagazynowego. Realizował projekty o wartości do 20 mln złotych, w praktyce we wszystkich działach przemysłu. Projektuje i dostarcza wyposażenie magazynowe.
Pomaga przedsiębiorcom w budowaniu strategii biznesowych w firmach powstających i w zarządzaniu zmianą w obszarze logistyki w firmach działających na rynku.