Ubezpieczenie – ochrona Twojego jachtu

23 sierpnia 2023 | Biuletyn Techniki Jachtowej nr 16, Wodna pasja

Ubezpieczenie jachtu to istotny krok, który warto rozważyć, jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem jachtu rekreacyjnego. Mimo że nie jest ono obowiązkowe, może zapewnić Ci spokój i ochronę finansową w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

Przeciwnie do zasad obowiązujących w ruchu lądowym, ubezpieczenie jachtu wykorzystywanego do celów rekreacyjnych nie jest przymusem, czyli jest dobrowolne.

Jacht rekreacyjny to taki jacht, który jest przeznaczony lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny.

Natomiast jacht komercyjny to jednostka przeznaczona do celów sportowych lub rekreacyjnych, używana do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności polegającej na:

  1. odpłatnym przewozie osób,
  2. odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
  3. odpłatnym udostępnianiu jachtu w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie,
  4. odpłatnym udostępnianiu jachtu obsadzonego załogą,
  5. każdym innym odpłatnym wykorzystaniu lub udostępnianiu jachtu.

Jeżeli używasz jacht do celów prywatnych i nie udostępniasz go odpłatnie, to będzie to użytek rekreacyjny. Jednak gdy chcesz jacht udostępnić w ramach czarteru lub czarter managementu (choćby bez załogi), to będzie to użytek komercyjny.

Nie wdając się w szczegóły dość rozległych i niezbyt precyzyjnych regulacji ustawowych, ubezpieczenia jachtów są obowiązkowe przy żegludze komercyjnej w przypadku przewozu osób (pasażerów) lub udostępnianiu jachtu z załogą.

Obowiązek taki pojawi się także w przypadku większych jednostek (powyżej 24 m długości), które według polskiego prawa nie są już uznawane za jachty (a typowe statki).

W praktyce, z uwagi na spory zakres ryzyk, zwłaszcza w żegludze morskiej, wielu armatorów decyduje się na dobrowolne wykupienie odpowiednich polis.

Uprawianie jachtingu to przecież zawsze gra z żywiołami, z których wynikają zagrożenia zarówno dla bezpieczeństwa i stanu technicznego jachtu, ale także dla życia, zdrowia i mienia jego załogi lub pasażerów. Trzeba też brać pod uwagę potencjalną odpowiedzialność wobec osób trzecich (np. innych uczestników ruchu wodnego lub właścicieli infrastruktury portowej).

Podstawowe rodzaje ubezpieczeń jachtowych obejmują:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej armatora lub skippera: chroni Cię przed odpowiedzialnością wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przez jacht. Jest szczególnie ważne, gdy udostępniasz jacht w celach komercyjnych;
  • ubezpieczenie CASCO jachtu: jest to rodzaj ubezpieczenia kompensacyjnego, które chroni Twój jacht przed szkodami wynikającymi z różnych sytuacji, takich jak kolizje, kradzieże, szkody na skutek warunków atmosferycznych czy awarie mechaniczne;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW): zapewnia ochronę osobistą członków załogi i pasażerów w przypadku nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo, w zależności od Twoich potrzeb i sytuacji, możesz rozważyć inne polisy, takie jak ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi, ubezpieczenie utraconych korzyści w przypadku naprawy jachtu objętego czarter managementem czy ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej będziesz musiał dostarczyć pewne informacje i dokumenty, takie jak certyfikat rejestracyjny, dokument bezpieczeństwa jachtu oraz dowód zakupu. Istotne informacje, takie jak parametry techniczne jachtu, jego wiek, przeznaczenie i akweny żeglugi, będą miały wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Podsumowując, ubezpieczenie jachtu to ważny krok w zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa podczas żeglugi. Zapewnia ono ochronę przed finansowymi konsekwencjami nieoczekiwanych zdarzeń. Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu jachtu warto dokładnie przeanalizować oferty i skonsultować się z doświadczonym brokerem lub firmą ubezpieczeniową specjalizującą się w branży jachtowej.

Patryk Zbroja
adwokat
www.zbrojaadwokaci.pl
www.patrykzbroja.pl